Závery konferencie UNINFOS 2014

Na konferencii s medzinárodnou účasťou UNINFOS 2014, ktorá sa konala v dňoch 27. - 29. 10. 2014 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, bolo prihlásených 81 účastníkov a  zúčastnilo sa 67 účastníkov zo Slovenska a z Českej republiky. 
Konferencia sa konala pod záštitou rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislava  Mirossaya, DrSc.

Na konferenciu bolo prihlásených 24 príspevkov, zaradených do programu celkovo 24 príspevkov. 

Účastníci konferencie zastupovali slovenské a české vysoké školy a spolupracujúce firmy.

Rokovanie konferencie malo úspešný priebeh a zodpovedajúcu odbornú úroveň. Počas prvého dňa konferencie sa uskutočnil Workshop pre manažmenty vysokých škôl z príležitosti 20. výročia konania konferencií UNINFOS a zasadnutie Výkonného výboru združenia EUNIS-SK.  Po skončení prednášok druhého dňa konferencie sa realizoval sprievodný program – prehliadka mesta Košice. Nasledovalo Valné zhromaždenie združenia EUNIS-SK. Po rokovaniach nasledovala slávnostná recepcia, posedenie vytvorilo priestor pre výmenu skúseností a poznatkov.


Zhodnotenie odbornej časti konferencie

Príspevky zástupcov univerzít reagovali na aktuálne témy, ktoré v roku 2014 dominovali v akademickom prostredí. Príspevky boli zaradené do týchto tematických okruhov:  

  1. IKT na vysokých školách
  2. Skúsenosti z používania IS na VŠ
  3. Microsoft v akademickom prostredí
  4. E-learning a IKT podpora vzdelávania


Viacerí zástupcovia firiem prezentovali svoje úspešné projekty v univerzitnom prostredí.

Rokovania na konferencii a zasadnutie Valného zhromaždenia združenia EUNIS-SK potvrdili, že slovenské univerzity majú značný potenciál na akceleráciu rozvoja IKT.

Z rokovania konferencie vyplynulo, že v ďalšom období je potrebné:

Zorganizovať spoločné akcie so spolupracujúcimi firmami, prezentujúce reálne nasadené riešenia.


Odporúčania pre združenie EUNIS SK

  1. Naďalej podporovať myšlienku zaradenia informatikov do tabuliek ako sú zaradení učitelia.

  2. Znovu otvoriť rokovanie s MŠVVaŠ k uznávaniu e-learningových kurzov v publikačnej činnosti (jeden z výsledkov práce prac. skupiny združenia EUNIS-SK).

  3. Skontrolovať pôvodné web stránky konferencií UNINFOS a ak nie sú funkčné, dať základnú informáciu buď na web svojej VŠ alebo priamo na web EUNIS-SK.

  4. Opätovne požiadať MŠVVaŠ o vykonanie zmien v metodike delenia dotácie na rok 2015 s cieľom zabezpečiť údržbu a podporu IS na verejných VŠ.

 

Odporúčanie pre manažmenty VŠ

Viac využívať moduly Portálu VŠ pre prezentáciu svojich konferencií, e-kurzov.

 

Odporúčania pre Ministerstvo školstva VVaŠ SR

Nakoľko združenie EUNIS-SK má vysoký odborný potenciál, odporúčame MŠVVaŠ naďalej využívať tento potenciál, naďalej spolupracovať so združením EUNIS-SK, vyžadovať od združenia odborné stanoviská k problémom týkajúcim sa IKT.

Zúčastňovať sa na odborných podujatiach združenia EUNIS-SK, čo vidíme ako obojstranne prospešné. Na jednej strane sa zvýši informovanosť v práci a problémoch v oblasti IKT na VŠ, na strane druhej VŠ potrebujú poznať politiku MŠVVaŠ v oblasti IKT a EUNIS-SK poskytuje dostatok priestoru na jej prezentáciu.

Hľadať východiská zo súčasného stavu dlhodobého neriešenia personálnej problematiky informatikov najmä v tomto období.


V Košiciach 29.10.2014                                                             Účastníci konferencie UNINFOS 2014