Poplatky a termíny

Vložné pre účastníkov:
  členovia EUNIS-SK a EUNIS-CZ   30 €
  nečlenovia EUNIS   50 €
  Zahraničný účastník - zástupca člena EUNIS   50 €
  Iná nezisková organizácia   50 €
  Súkromná VŠ   50 €
  Firma. Pasívna účasť  150 €
  Firma. Vystúpenie a príspevok v zborníku  150 €
  Firma. Vystúpenie, príspevok v zborníku, prezentačná plocha - panel, logo na www.uninfos2014.upjs.sk  350 €
  Firma. Vystúpenie, príspevok v zborníku, prezentačná plocha - stánok, logo v priestoroch konferencie, logo na www.uninfos2014.upjs.sk reklama v zborníku  500 €
  Sponzori, iné formy prezentácie Dohodou

 

Dôležité termíny:
  do 22.9.2014 - príjem abstraktov
  do 30.9.2014 - potvrdenie akceptácie abstraktov
  do 15.10.2014 - registrácia účastníkov a úhrada vložného
  (nieje možné platiť na mieste)
- zaslanie príspevkov pre publikovanie v zborníku

 

Úhrady je potrebné v termíne zaslať na účet UPJŠ IBAN SK6481800000007000074351, variabilný symbol 9498, názov banky: Štátna pokladnica Bratislava, SWIFT kód: SPSRSKBA, Radlinského 32, P.O.BOX 13, 810 05 Bratislava 15
ICO: 00397768
DIC: 2021157050

Vložné na konferenciu zahŕňa:
2x obed - 28.10. a 29.10.2014
1x spoločenský večer - 28.10.2014
účasť na konferencii
kultúrny program
darček

Poznámka: Študenti a zamestnanci UPJŠ sa môžu bezplatne zúčastniť prednášok a prezentácií vystavovateľov v rámci konferencie, bez nároku na služby poskytované v rámci vložného.