Programový a organizačný výbor

Programový výbor: 
 

RNDr. Darina Tóthová, PhD. – prezidentka EUNIS-SK
Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. – prezident EUNIS-CZ
RNDr. Erik Bruoth, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Doc. Ing. Ján Genči, PhD. – Technická univerzita v Košiciach

Prof. Ing. Pavol Horváth, PhD. – Slovenská technická univerzita v Bratislave

RNDr. Tomáš Horváth, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Doc. Ing. Ján Hudec, CSc. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave

Doc. Ing. Emil Kršák, PhD. – Žilinská univerzita v Žiline

Prof. Ing. Tomáš Sabol, CSc. – Technická univerzita v Košiciach

Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. – predseda programového výboru, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – prorektor, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Organizačný výbor:
 

Ing. Jozef Jantošovič, UPJŠ, predseda výboru

Mgr. Jana Oleničová, UPJŠ

Ing. Mária Paňková, UPJŠ

RNDr. Emil Hutňan, UPJŠ

Ing. Miroslav Pomikala, UPJŠ