Úvod

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

a

združenie EUNIS Slovensko

Vás pozývajú

na medzinárodnú konferenciu
 

UNINFOS 2014

(Univerzitné informačné systémy)
 

Konferencia sa koná pod záštitou rektora UPJŠ

prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc.
 

v Košiciach dňa 27. 10. – 29. 10. 2014

Aula Kostlivého (poslucháreň Lekárskej fakulty), Dr. Kostlivého č.1

 

P O Z V Á N K A
(na stiahnutie)

 

Poslanie konferencie:

- Najnovšie vývojové trendy IKT

- Prezentácia úspešne realizovaných projektov IKT v akademickom prostredí

- Digitálna univerzita – ďalšie možnosti smerovania